Soszynski-v-Massenzio_0027

June 11, 2011

Soszynski-v-Massenzio_0027

Krzysztof Soszynski and Mike Massenzio at UFC 131