29-Riki-Fukuda-UFC-144-weigh

February 25, 2012

29-Riki-Fukuda-UFC-144-weigh